این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش:
دکتر محمود رضا رحیمی
دبیر علمی همایش:
دکتر یوسف نیک روز
دبیر اجرایی همایش:
دکتر عبدالمجید محققی