این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > داوران >
.: داوران

جناب آقای علیرضا شانظری

جناب آقای علی اصغر غفوری

جناب آقای علی علیزاده

جناب آقای دکتر مجید بهره ور

جناب آقای شاهرخ موسویان

جناب آقای محمود حیدری

جناب آقای یوسف نیکروز
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر